MENU
Jesteś tutaj: Regulamin

Regulamin

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG

Niniejszy Regulamin stanowi regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, ze zm.), z uwzględnieniem przepisów ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U.2014 poz. 827).

Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usług drogą elektroniczną oraz wizyt stacjonarnych przez Usługodawcę w ramach serwisu internetowego znajdującego się pod adresem www.mariuszlorenc.pl

 Użyte w niniejszym Regulaminie określenia mają następujące znaczenie:

Specjalista, dietetyk – Mariusz Lorenc, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej, prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Lorenc Group Training Mariusz Lorenc Emilii Plater 1A/37 05-500 Piaseczno NIP: 6050006396

Serwis – serwis internetowy Usługodawcy, prowadzony pod adresem www.mariuszlorenc.pl

Klient, podopieczny – oznacza osobę fizyczną, którą należy zaliczyć do konsumentów w rozumieniu art. 22 par.1 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu Cywilnego (Dz. U. Z 2017 r. Poz. 459 tj. ze zm.)

Newsletter – materiały przesyłane przez Usługodawcę drogą elektroniczną Klientom, którzy wyrazili zgodę na ich otrzymywanie, mogące stanowić informację handlową w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 nr 144 poz. 1204 ze zm.).

Postanowienia Ogólne

§ 1

Świadczę usługi z zakresu Poradnictwa Żywieniowego, Psychodietetycznego oraz Treningu Personalnego i usługi te są wykonywane w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą LORENC GROUP Training Mariusz Lorenc w Piasecznie przy ul. Emilii Plater 1A/37 NIP 6050006396

§ 2

Wizyta klienta w rozumieniu mojej działalności może oznaczać wizytę w gabinecie, konsultację online, wizytę na siłowni albo w domu klienta.

§ 3

Nr telefonu i e-mail udostępniony przez klienta będzie służył jedynie do kontaktu w sprawach współpracy oraz do przesyłania dokumentów związanych z prowadzonymi konsultacjami.

 § 4

Zgodnie z ustawa z dn. 18.07.2002r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 1219 tj. ze zm.) o Świadczeniu usług drogą elektroniczną, podopieczny wyraża zgodę na otrzymywanie powyższych informacji na podany przez siebie adres e-mail. Jednocześnie zapewniam, że podany adres e-mail nie zostanie udostępniony bądź odsprzedany osobom trzecim. Udzielona zgoda może być w każdej chwili wycofana poprzez przesłanie e-maila na adres kontakt@mariuszlorenc.pl z takową informacją.

§ 5

Aby zapewnić możliwość prawidłowego korzystania z usług świadczonych przez Usługodawcę, urządzenie, którym posługuje się Klient, powinno spełniać następujące minimalne wymagania techniczne:

1) posiadać połączenie z siecią Internet zapewniające transmisję danych

2) posiadać przeglądarkę internetową

3) posiadać aktywne konto poczty e-mail

4) posiadać oprogramowanie do odczytu plików: .pdf, .doc, .docx .jpg

Zakres usług świadczonych przez Usługodawcę nie obejmuje dostarczenia urządzeń ani oprogramowania wskazanych powyżej.

§ 6

 Korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną, z uwagi na transmisję danych za pośrednictwem publicznej sieci Internet, wiąże się z zagrożeniem w postaci możliwości ingerencji nieupoważnionych osób trzecich w dane przesyłane między Usługodawcą a Klientem.

 Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 § 7

Każdy Klient może nieodpłatnie utworzyć w Serwisie swoje indywidualne konto. W tym celu należy wypełnić formularz rejestracyjny dostępny pod adresem www.mariuszlorenc.pl Założenie oraz korzystanie z konta jest nieodpłatne. Usługa utrzymania konta Klienta w Serwisie świadczona jest przez czas nieokreślony. Klient może w każdej chwili zrezygnować z utrzymania konta, przesyłając stosowne żądanie na adres mailowy Serwisu wskazany w §1 ust. 2 lit. a) lub pocztą na adres korespondencyjny wskazany w § 1 ust. 2 lit. a).

Zasady RODO oraz Warunki współpracy

 § 8

Akceptacja niniejszych Warunków Współpracy oraz zgodę na przetwarzanie Danych Osobowych RODO jest niezbędna do przeprowadzenia konsultacji i podjęcia współpracy.

 

§ 9

Należy zapoznać się Warunkami Współpracy oraz zasadami RODO i zaakceptować je w następujący sposób:

1.Wydrukować, podpisać na każdej stronie i zabrać na pierwszą wizytę albo wysłać zeskanowane dokument mailem.  Mail do wysyłania dokumentów to: kontakt@mariuszlorenc.pl

2.Po otrzymaniu maila z Warunkami Współpracy oraz zasad RODO odpisać na maila z adnotacją:

 ”Przeczytałem/łam i akceptuję treść Zasad Współpracy oraz wyrażam zgodę na Przetwarzanie Danych Osobowych”

3.Zgoda na Przetwarzanie Danych Osobowych oraz zaakceptowanie Warunków Współpracy są niezbędne, aby podjąć współpracę. (nie dotyczy wizyty konsultacyjnej polegającej na luźnej rozmowie i pytaniach do specjalisty).  

4.Pojawienie się na wizycie jest jednoznaczne z akceptacją Warunków Współpracy oraz zgody na Przetwarzanie Danych osobowych zgodnie z zapisem RODO

 

 § 10

Dokumenty typu ankieta główna, ankieta diagnostyczna, dzienniczek żywieniowy oraz posiadanie wyników badań nie są obowiązkowe, lecz niezbędne by sprawnie przebiegła konsultacja oraz do przygotowania rzetelnej porady.

 

Warunki i sposoby nabywania usług

 

§ 11 

Informacje dotyczące oferowanych usług, w szczególności ich opisy oraz ceny, nie stanowią oferty, lecz zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego. Każdy klient wymaga indywidualnego dopasowania oferty co może wiązać się z dodatkowymi opłatami. 

Metody nabywania usług poprzez:

1.Wysłanie formularza kontaktowego na stronie www.mariuszlorenc.pl 

podając w nim następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i opisać krótko czego zapytanie dotyczy

 

2.Wysłanie maila na adres kontakt@mariuszlorenc.pl

podając w nim następujące dane:

imię i nazwisko, adres e-mail, numer telefonu i opisać krótko czego zapytanie dotyczy

 

3.Rezerwację wizyty na portalu Znanylekarz.pl

 

4.Zakup usługi w sklepie specjalisty na stronie www.mariuszlorenc.pl w zakładce sklep

 

Zasady współpracy

 

 § 12

1. Pierwsza wizyta służy zebraniu wywiadu medycznego, oceny stylu odżywiania, zaleceń co do wykonania badań laboratoryjnych, prowadzenia dzienniczka żywieniowego oraz ustaleniu przebiegu dalszej współpracy. Po tej wizycie jest możliwe sporządzenie indywidualnego planu żywieniowego.

 

2. Kolejne wizyty to analiza stanu odżywiania, nawyków żywieniowych, stylu życia, badań laboratoryjnych, wykonania ewentualnych testów psychologicznych oraz ocenę wdrażania metody dietoterapii.

 

§ 13

Cena za wizytę jednorazową nie obejmuje planów żywieniowych oraz prowadzenia dietetycznego za które opłata pobierana jest osobno.

 § 14

Konsultacje kontrolne mogą spełniać rolę motywatora, kontroli postępów, ale również dają możliwość regularnego uzyskiwania odpowiedzi na pytania, które powstały po poprzednich wizytach. Nie jest wymagane korzystanie z pakietów dietetycznych, by korzystać z konsultacji kontrolnych. Konsultacja kontrolna jest traktowana jako kolejna wizyta.

§ 15

Przy jednorazowych konsultacjach udzielam porad i analizuję wyniki tylko podczas wizyt kontrolnych. Nie ma możliwości udzielania porad i analizy wyników badań telefonicznie, mailowo

 

 § 16

 1. Nie udzielam odpowiedzi na pytania, które nie są związane z zakresem mojej działalności albo na pytania, które nie są w zakresie mojego wykształcenia.
 2. Nie diagnozuję chorób, Jeśli masz wątpliwości co do swojego stanu zdrowia skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą z danej dziedziny.
 3. Jeśli masz wątpliwości co do stosowanych suplementów bądź moich zaleceń dietetycznych – skontaktuj się z lekarzem prowadzącym lub lekarzem specjalistą.
 4. Jeśli po konsultacji u specjalisty lub w trakcie stosowania zaleceń dietetycznych czy suplementacyjnych pojawiają się pytania, na które jest w stanie odpowiedzieć dietetyk proszę je zebrać w listę i przedstawić podczas wyznaczonej kolejnej konsultacji bądź zadać pytanie online (jeśli zawiera ją pakiet czy usługa).
 5. Jako dietetyk nie podejmuję decyzji co do włączenia czy odstawienia leków przepisanych przez lekarza prowadzącego albo innego specjalistę.
 6. Dietetyk nie jest odpowiednią osobą do konsultowania zmian i dolegliwości chorobowych, w których powinien interweniować lekarz.
 7. Jako dietetyk doradzam, model odżywiania na podstawie zebranego wywiadu i diagnozy postawionej przez lekarza.
 8. Decyzję ostateczną co do modelu odżywiania podejmuje podopieczny na podstawie moich rekomendacji albo lekarz prowadzący.

 § 17

1.Nie gwarantuję, że zalecenia żywieniowe zaproponowane przeze mnie przyniosą oczekiwany rezultat w oczekiwanym czasie, każdy podopieczny reaguje inaczej i ma też różne stany fizjologiczne czy jednostki chorobowe, które wpływają na procesy zmian, dlatego możliwe, iż konieczna okaże się modyfikacja zaleceń w trakcie współpracy i nabranie innego kursu działania.

2.Efekty końcowe zależą główne od podopiecznego, jego stosowania się do zaleceń żywieniowych oraz treningowych.

 

§ 18

1.Redukcja masy ciała, zmiana stylu odżywiania, zmiana nawyków żywieniowych oraz terapia zaburzeń odżywiania to procesy długotrwały wymagające czasu. Nie jest możliwe, aby dokonać skutecznie tych zmian na jednej czy nawet kilku wizytach a specjalista nie jest w stanie określić w jakim terminie współpraca przyniesie oczekiwane efekty.

2.Specjalista niniejszym informuje, że stosowanie planu żywieniowego w niektórych przypadkach może mieć negatywny wpływ na zdrowie i samopoczucie podopiecznego i zależne jest to głównie od stanu zdrowia i stanu fizjologicznego podopiecznego.

3.Specjalista niniejszym informuje, że zalecona aktywność fizyczna wykonywana samemu bez udziału specjalisty może powodować kontuzje i urazy, na skutek błędnego wykonywania ćwiczeń

 § 19

1.Nie ma możliwości, aby w planie żywieniowym znajdowały się ulubione dania. Podopieczny podaje produkty, których nie lubi bądź te, na które ma uczulenie i alergię i nie będą one umieszczone w planie żywieniowym, dlatego też dania zaproponowane przez dietetyka nie zawierające tych produktów nie podlegają wymianie (w usłudze jednorazowej) zaś we współpracy pakietowej zgodnie z ich zasadami.

2.W przypadku wybrania pakietu możliwe są zmiany w jadłospisie na zasadach zawartych w danym pakiecie

3.Celem dietoterapii jest leczenie a nie delektowanie się ulubionymi potrawami. Zastrzegam sobie prawo do odmówienia ułożenia planu żywieniowego wykluczając produkty nielubiane, jeśli występują podopiecznego jednostki chorobowe, które nie pozwalają na ich wykluczenie albo wykluczenie ich sprawi, że plan żywieniowy będzie niedoborowy.

 

Zasady komunikacji ze specjalistą

 

§ 20

 1. Wszelkie zapytania do specjalisty należy kierować TYLKO drogą mailową.
 2. Nie odpowiadam na SMS oraz na zapytania wysłane na innych komunikatorach również na mediach społecznościowych.
 3. Nie ma możliwości kontaktu telefonicznego ze specjalistą, chyba, że dana forma współpracy taką formę kontaktu przewiduje (pakiety współpracy)
 4. Kontakt telefoniczny jest dla klientów pakietowych jest bez ograniczeń, jednak datę i godzinę należy ustalić wcześniej.
 5. W sprawach pilnych, które nie mogą czekać należy wysłać SMS o treści KONTAKT specjalista oddzwoni najszybciej jak będzie w stanie.
 6. Kontakt SMS jest tylko i włącznie w celu przełożenia albo odwołania wizyty.

 § 21

W soboty i niedziele oraz święta specjalista nie odczytuje i nie odpowiada na maile. Czas odpowiedzi na wiadomość mailową może zająć do 5 dni roboczych (jest to związane z potrzebą zapoznania się z kartoteką pacjenta) chyba, że pytania dotyczą ogólnych zasad żywieniowych czy innych zapytań dotyczących jadłospisów wówczas czas ten jest znacznie krótszy.

§ 22

Plan żywieniowy i zalecenia wysyłane są droga mailową do 7 dni roboczych od pierwszej konsultacji bądź od dostarczenia potrzebnych badań lekarskich. W przypadku skomplikowanych jednostek chorobowych czas ten może wydłużyć się do 10 dni roboczych.

 § 23

W przypadku nagłego zdarzenia losowego specjalista ma prawo do przełożenia konsultacji albo treningu personalnego, przedłużenia czasu realizacji usługi a także wstrzymania współpracy

  

Płatności

 § 24

1.Opłaty za wszystkie usługi pobierane są z góry chyba, że klient ze specjalistą uzgodni inaczej

2.Opłatę za wizytę jednorazową albo trening personalny zakupiony w sklepie specjalisty na stronie www.mariuszlorenc.pl uiszcza się podczas dokonywania zakupu.

3.Opłaty za inne usługi dodatkowe uiszcza się w terminie i sposób wskazany przez specjalistę.

4.Specjalista zastrzega sobie prawo do anulowania wizyty i odblokowania terminu w przypadku błędu w płatności wynikającego po stronie klienta.

§ 25

W przypadku umówienia wizyty drogą mailową albo na stronie ZnanyLekarz.pl płatności oraz przesłania potwierdzenia przelewu należy dokonać w ciągu 24 h od czasu dostarczenia przez specjalistę danych do przelewu na adres mail klienta.

 § 26

Specjalista ma prawo odwołać konsultację bez powiadomienia o tym fakcie klienta, jeśli ten nie dokona opłaty za konsultację w podanym wyżej terminie. W uzasadnionych przypadkach i za zgodą specjalisty za konsultację można zapłacić po wizycie.

§ 27

 Możliwe metody płatności:

-Gotówka (tylko stacjonarnie)

-BLIK

-przelew tradycyjny (wymaga przesłanie potwierdzenia)

-poprzez sklep na stronie specjalisty www.mariuszlorenc.pl

-kartą płatniczą poprzez Przelewy24

informacja: Operatorem kart płatniczych jest PayPro SA Agent Rozliczeniowy, ul. Kanclerska 15, 60-327 Poznań, wpisany do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000347935, NIP 7792369887, Regon 301345068

 

 

 

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, a my powiadomimy Cię automatycznie o nowościach.