MENU
Jesteś tutaj: Zwroty i reklamacje

Zwroty i reklamacje

ZASADY ODWOŁYWANIA WIZYT, ZWROTÓW I REKLAMACJI

 Wizyty jednorazowe

§28

Odwołanie bądź przełożenie wizyty jest możliwe co najmniej z 48 h wyprzedzeniem przed umówionym terminem  bez poniesienia kosztów

 

§29

1.Chęć odwołania albo przełożenia wizyty należy zgłosić SMS albo mailem i ważna jest data oraz godzina wysłania wiadomości.

2.Ta sama procedura dotyczy odwoływania i przekładania wizyt w systemie ZnanyLekarz.pl

 §30

Niedotrzymanie wskazanego terminu spowoduje potraktowanie wizyty jako odbytej i zostaną naliczone koszty:

  1. W przypadku odwołania wizyty: całość kwoty, jaka została uiszczona za wizytę
  2. W przypadku przełożenia wizyty: 100,00 zł jako pokrycie opłat, które specjalista ponosi za obsługę wizyty.
  3. Opłaty te mogą zostać zniesione na wniosek klienta, ale specjalista rozpatrzy sprawę indywidualnie.

 

§31

W przypadku odwołania wizyty przez specjalistę klientowi przysługuje zwrot całej kwoty wpłaconej za konsultację. Zwrotu specjalista dokona w ciągu 7 dni od odwołania konsultacji na wskazany rachunek bankowy przez klienta.

§32

Nie podlegają zwrotowi opłaty za:

  1. a) wizyty, które się odbyły
  2. b) prawidłowo sporządzony plan żywieniowy zgodnie z zapisami tego regulaminu paragraf 19
  3. c) wizytę, która się nie odbyła z powodu nieobecności klienta (w gabinecie, online lub na siłowni)
  4. d) wizytę, która się nie odbyła z powodu braku sprzętu u klienta (mikrofon, kamerka, brak internetu)
  5. e) Pobrane i prawidłowo dostarczone produkty elektroniczne zakupione w sklepie specjalisty

 

Pakiety współpracy - zasady odwoływania i rezygnacji

§33

Decyzja o zakupie pakietu współpracy musi być przemyślana. Klient nie może zrezygnować z wybranego pakietu współpracy w trakcie jego trwania jeśli specjalista wywiązuje się z ustaleń i usług w nim zawartych.

§34

Za datę zawarcia umowy współpracy pakietowej uznaje się dzień wykonania płatności za pakiet. Do tego czasu można zgłosić chęć rezygnacji ze współpracy pakietowej.

§35

Za czas rozpoczęcia pakietu uznaje się datę pierwszego dnia planu żywieniowego / dzień pierwszego treningu personalnego. 

§36

Istnieje możliwość zawieszenia współpracy na czas nie dłuższy niz 2 tygodnie niezależnie od powodu jego zawieszenia. Na każdy pakiet przysługuje jedorazowe zawieszenie. Po tym terminie następuje wznowienie wizyt:

  1. W przypadku treningów personalnych dwie wizyty w tygodniu
  2. W przypadku konsultacji dietetycznych / warsztatów zastosowanie ma czas obowiązujący pakiet

§37

Specjalista ma prawo zrezygnować ze współpracy pakietowej na każdym etapie jej trwania z podaniem właściwej przyczyny z jednoczesnym zwrotem kosztów współpracy obliczonych na zasadzie ilości wykonanych już działań, proporcjonalnie do wykonanej pracy i czasu trwania usługi na zasadzie wizyt jednorazowych z godnie z cennikiem 

§38

1. Odwołanie bądź przełożenie wizyty pakietowej jest możliwe co najmniej z 24 h wyprzedzeniem przed umówionym terminem bez poniesienia kosztów

2. W sytuacji niedotrzymania w/w terminu wizytę uznanje się za odbytą i pomniejona zostaje z puli spotkań zawartych w pakiecie.

3. Chęć odwołania albo przełożenia wizyty należy zgłosić SMS albo mailem i ważna jest data oraz godzina wysłania wiadomości.

Tryb Postępowania reklamacyjnego

 1.Usługodawca ma obowiązek należytego świadczenia usług określonych w niniejszym Regulaminie. W przypadku stwierdzenia wadliwości usługi świadczonej przez Usługodawcę Klient może wszcząć postępowanie reklamacyjne.

 2.Reklamację dotyczącą zakupionych usług można złożyć drogą mailową na adres kontakt@mariuszlorenc.pl

3.Klient w reklamacji powinien wskazać: 

swoje imię i nazwisko,

dane pozwalające zidentyfikować transakcję (np. datę złożenia zamówienia),

przedmiot reklamacji oraz jej przyczynę,

dane kontaktowe (adres do korespondencji, adres e-mail) umożliwiające skontaktowanie się z Klientem po rozpatrzeniu reklamacji.

4.Jeżeli dane podane przez Klienta nie są wystarczające do rozpatrzenia reklamacji przez Usługodawcę, Usługodawca niezwłocznie skontaktuje się z Klientem w celu uzupełnienia zaistniałych braków reklamacji.

5.Termin rozpatrzenia reklamacji zgłoszonej przez Klienta wynosi 14 dni od momentu jej zgłoszenia. Jeżeli Klient będący konsumentem zażądał wymiany rzeczy lub usunięcia wady albo złożył oświadczenie o obniżeniu ceny, określając kwotę, o którą cena ma być obniżona, a Usługodawca nie ustosunkował się do tego żądania w terminie 14 dni, uważa się, że żądanie to uznał za uzasadnione.

6.O rozstrzygnięciu wniesionej reklamacji Klient zostanie powiadomiony drogą mailową na wskazany przez niego adres.

 

 

Newsletter

Zapisz się na nasz newsletter, a my powiadomimy Cię automatycznie o nowościach.